1 REKISTERINPITÄJÄ

Ruskon Omakotiyhdistys ry (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”)
Rekisterinumero: 122.542

2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

info@ruskonomakotiyhdistys.fi

3 REKISTERIN NIMI

Verkkosivuston www.ruskonomakotiyhdistys.fi käyttäjärekisteri.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SIVUSTOLLA

Palveluntarjoajan sivusto voi kerätä tietoa käyttäjistä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa. Sivustolla vierailemisesta ei kerätä tai tallenneta käyttäjien henkilötietoja. Ainoastaan käyttäjien vapaaehtoisesti antamia henkilötietoja tallennetaan, kun käyttäjä syöttää henkilötietonsa viestilomakkeelle, jolloin tiedot siirtyvät sähköpostina Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja käyttää verkkosivuillaan evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Evästeet käyttäjä voi halutessaan poistaa oman internetselaimensa asetuksista.

Palveluntarjoajan verkkosivuilla julkaistuihin tiedotteisiin, yhteystietoihin tai referensseihin on pyydetty lupa ennakkoon.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään verkkosivuston kautta tapahtuvan jäsenpalvelun ylläpitämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tietosuoja-asetuksen mukainen peruste on Palveluntarjoajan oikeutettu etu toimia Suomen Omakotiliitto ry:n jäsenjärjestönä ja paikallistoiminnan jäsenten henkilötietojen käsittelijänä jäsenpalvelun mahdollistamiseksi.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää jäsensuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja kuten henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä viestintähistoriaa. Sivusto kerää vieraiden IP-osoitteita ja selaimen versiotietoja roskaviestien ja murtautumisyritysten tunnistamisen helpottamiseksi.

Suomen Omakotiliitto ry (rek.nro 54.396) ylläpitää Omakotiliittoon kuuluvien pientaloasukkaiden jäsenrekisteriä.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenasioinnin yhteydessä. Henkilötietoja saadaan tietojen käsittelyä varten myös Suomen Omakotiliitto ry:ltä.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta Palveluntarjoajan tai Palveluntarjoajan lukuun toimivien viestintään osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille viranomaistoimien niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy rajattu siten, että tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen tarve ja oikeus. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

10 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Verkkosivuston käyttäjätietoja ja yhteydenottoihin liittyviä viestintätietoja säilytetään kunnes tietojen käsittelyn tarve on poistunut. Poistetut tiedot säilyvät varmuuskopiona kuukauden ajan poistamishetkestä, jonka jälkeen ne häviävät pysyvästi.

11 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Palveluntarjoaja ei hyödynnä tietoja profilointitarkoituksissa. Profilointia ei käytetä automaattisen päätöksenteon tukena.

12 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  • Oikeus tarkastaa, mitä rekisteröityä itseään koskevia henkilötietoja Palveluntarjoaja on tallentanut. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä tarkastamasta tietoja tilanteessa, jossa rekisteröity esittää pyyntöjä kohtuuttomissa määrin.
  • Oikeus vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ja mahdollisen uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa lähettämällä Palveluntarjoajalle viestiä.
  • Oikeus siirtää itse toimittamansa tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Palveluntarjoaja ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
  • Oikeus tulla unohdetuksi eli vaatia kaikkien henkilötietojen poistamista asiakassuhteen tai sopimuksen päätyttyä ja/tai kun henkilötietojen käsittelylle ei ole enää perustetta. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.
  • Oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelylle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen korkean riskin tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivettä. Ilmoituksessa voidaan käyttää mitä tahansa rekisteröidyn Palveluntarjoajalle antamaa yhteystietoa.
  • Oikeus saada etukäteen tieto henkilötietojen käsittelystä muussa, kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa käyttötarkoituksessa.